Magia dnia „12022021” Magic of the Day

 • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
 • Magia Dnia 2024
  Magia Dnia 2024
 • Julian Sojka - W ostatnim momencie
  Julian Sojka - W ostatnim momencie
 • MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej
  MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej

Artykuły

Magia dnia „12022021” Magic of the Day

Magia dnia „12022021” Magic of the Day

 Międzynarodowy projekt fotograficzny / International photographic project 

II edycja 2021

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W PROJEKCIE FOTOGRAFICZNYM

Bez opłat! / Without payments! / Fizetések nélkül! / 支払いなし!/ Ohne Bezahlung!

Wyjątkowy międzynarodowy projekt fotograficzny „Magia dnia 12022021”.

A unique international photographic project "Magic of the Day 12022021".

Egyedülálló nemzetközi fényképészeti projekt "A Nap varázsa 12022021".

ユニークな国際写真プロジェクト「Magic of the Day 12022021

Ein einzigartiges internationales Fotoprojekt "Magic of the Day 12022021".

Poniżej warunki / Begriffe unten / Terms below / 以下の規約。/ A következő szabályok.

Zrób 1 zdjęcie w dniu 12 lutego 2021 roku!!!!Zapraszam do udziału wszystkich, bez ograniczenia wieku, nie musisz być fotografem. Zostań współtwórcą wirtualnej wystawy i albumu fotograficznego. Zrób 1 zdjęcie w dniu 12.02.2021 r., masz tylko 24 godziny...to bardzo ważne!!!Powstanie wyjątkowa wystawa i album, na której pokażemy zdjęcia z całego świata, zrobione w tym samym dniu!!!!. Nie ważne gdzie będziesz, co będziesz robił, czy fotografujesz aparatem, czy telefonem. WAŻNE, że w dniu 12 lutego wszyscy zrobimy zdjęcie aparatem lub telefonem i utrwalimy jedną chwilę z jednego dnia.

Zrób 1 zdjęcie i prześlij do 29 lutego 2021 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w formacie jpg, minimum 15x15cm-15x21cm (6x6-6x8in), 300 dpi, z krótką informacją o sobie (imię nazwisko, miasto i kraj) oraz opisem miejsca, gdzie zdjęcie zostało zrobione. W języku ojczystym i angielskim. Nic więcej nie musisz podawać!

Zrobię wystawę wirtualną oraz katalog w pdf.Wystawa będzie prezentowana na monitorze w Galerii Fotografii im. Eugeniusza Hanemana Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego w Łodzi, ul. Piotrkowska 102.

Twój adres mailowy zostanie wykorzystany, tylko do potwierdzenia otrzymania zdjęcia i przesłania katalogu projektu!!!Magia dnia 12022021.Międzynarodowy projekt fotograficzny. Bez opłat!

Without payments!

A unique international photographic project "Magic of the Day 12022021".

Take 1 picture on February 12 2021 !!!!

I invite everyone, without any age restrictions, you don't have to be a photographer.

Become a co-creator of the virtual exhibition and photo album.

Take 1 photo on 12/02/2021, you only have 24 hours ... it's very important !!!

A unique exhibition and album will be created, where we will show photos from around the world, taken on the same day !!!! No matter where you will be, what you will do, whether you take pictures with a camera or a phone. IMPORTANT that on February 12 we will all take a picture with a camera or telephone and record one moment from one day.

Take 1 picture and send by February 29 to the email address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., in jpg format, minimum 15x15cm-15x21cm (6x6-6x8in), 300 dpi, with short information about yourself (name, surname, city and country) and a description of the place where the photo was taken. In native language and English. You don't have to give anything else!

I will do a virtual exhibition and a catalog in pdf.

The exhibition will be presented on the monitor at the Photo Gallery of Eugeniusz Haneman Łódź Photographic Society in Łódź, ul. Piotrkowska 102.

Your email address will be used only to confirm receipt of the photo and send the project catalog !!!

Magic of 1202-2021.

An international photographic project.

Without payments!

Fizetések nélkül!

Egyedülálló nemzetközi fényképészeti projekt "A Nap varázsa 12022021".

Készítsen 1 képet 2021. február 12-án !!!!

Mindenkit meghívok, korhatár nélkül, nem kell fotósnak lennie.

Legyen a virtuális kiállítás és fotóalbum társalkotója.

Készítsen 1 fényképet 2021.02.12-án, csak 24 órája van ... nagyon fontos !!!

Létrejön egy egyedi kiállítás és album, ahol a világ minden tájáról készített fényképeket mutatunk be ugyanazon a napon !!!! Nem számít hol lesz, mit fog tenni, akár fényképezőgéppel, akár telefonnal fényképez. FONTOS, hogy február 20-án mindannyian fényképezzünk egy kamerával vagy telefonnal, és egy napról pillanatra rögzítsük.

Készítsen 1 képet, és február 29-ig küldje el az e-mail címre: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jpg formátumban, legalább 15x15cm-15x21cm (6x6-6x8in), 300 dpi, rövid információkkal magadról (név, vezetéknév, város és ország) és a fénykép készítésének helyét. Anyanyelv és angol nyelv. Nem kell mást adnod!

Elkészítek egy virtuális kiállítást és egy katalógust pdf formátumban.

A kiállítást a monitoron mutatják be az Eugeniusz Haneman Łódźi Fényképészeti Társaság Galériájában, Łódź, ul. Piotrkowska 102.

Az Ön e-mail címét csak a fénykép kézhezvételének megerősítésére és a projektkatalógus elküldésére használjuk !!!

A 1202-2021 varázsa.

Nemzetközi fényképészeti projekt.

Fizetések nélkül!

支払いなし!

ユニークな国際写真プロジェクト「Magic of the Day 12022021」。

2021212日に写真を1枚撮ってください!!!!

年齢制限なしで、写真家である必要はありません。

仮想展示とフォトアルバムの共同作成者になります。

12/02/20211枚の写真を撮ります。24時間しかありません...それは非常に重要です!!!

ユニークな展覧会とアルバムが作成され、世界中の写真を同じ日に撮影します!!!!どこにいても、何をしていようと、カメラで撮ろうと電話で撮ろうと。重要なことは、212日に全員がカメラまたは電話で写真を撮り、1日から1瞬を記録することです。

1枚の写真を撮り、229日までにメールアドレスTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.に送信します。jpg形式、最小15x15cm-15x21cm6x6-6x8in)、300 dpi、自分に関する短い情報(名前、姓、都市、国)と写真が撮影された場所の説明。母国語と英語で。他に何かを与える必要はありません!pdfで仮想展示とカタログを作成します。

展覧会は、ウルドゥーのユージニェシュハネマンウッチフォトグラフィックソサエテ・・・・ィーのフォトギャラリーのモニターに展示されます。ピョートルコフスカ102

あなたのメールアドレスは写真の受領を確認し、プロジェクトカタログを送信するためにのみ使用されます!!!

1202-2021年の魔法。

国際的な写真プロジェクト。

支払いなし!

Ohne Bezahlung!

Ein einzigartiges internationales Fotoprojekt "Magic of the Day 12022021".

Mach 1 Bild am 12. Februar 2021 !!!!

Ich lade alle ein, ohne Altersbeschränkung musst du kein Fotograf sein.

Werden Sie Mitgestalter der virtuellen Ausstellung und des Fotoalbums.

Mach 1 Foto am 12/02/2021, du hast nur 24 Stunden Zeit ... es ist sehr wichtig !!!

Eine einzigartige Ausstellung und ein Album werden erstellt, in denen wir Fotos aus der ganzen Welt zeigen werden, die am selben Tag aufgenommen wurden !!!! Egal wo Sie sind, was Sie tun, ob Sie mit einer Kamera oder einem Telefon fotografieren. WICHTIG, dass wir am 20. Februar alle ein Foto mit einer Kamera oder einem Telefon aufnehmen und einen Moment von einem Tag aufzeichnen.

Nehmen Sie 1 Bild auf und senden Sie es bis zum 29. Februar an die E-Mail-Adresse: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., im JPG-Format, mindestens 15 x 15 cm - 15 x 21 cm (6 x 6 - 6 x 8 Zoll), 300 dpi, mit kurzen Angaben zu Ihrer Person (Name, Vorname, Stadt und Name) Land) und eine Beschreibung des Ortes, an dem das Foto aufgenommen wurde. In Muttersprache und Englisch. Sie müssen nichts anderes geben!

Ich werde eine virtuelle Ausstellung und einen Katalog im PDF-Format erstellen.

Die Ausstellung wird auf dem Monitor in der Fotogalerie von Eugeniusz Haneman Łódź Photographic Society in Łódź, Ul. Piotrkowska 102.

Ihre E-Mail-Adresse wird nur verwendet, um den Erhalt des Fotos zu bestätigen und den Projektkatalog zu senden !!!

Magie von 1202-2021.

Ein internationales fotografisches Projekt.

Ohne Bezahlung!