2018/2019

Artykuły

1.04.2014 – 14.04.2014

ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE oraz OKRĘG ŁÓDZKI ZWIĄZKU POLSKICH FOTOGRAFÓW PRZYRODY zapraszają na wernisaż wystawy pokonkursowej „FOTOGRAF ROKU 2014

1 kwietnia 2014 r. o godz. 18.30 Galeria Fotografii ŁTF, im. Eugeniusza Hanemana Łódź, ul. Piotrkowska 102 

wystawę można oglądać w dniach 1.04 – 14.04.2014r. 

08.03.2014 – 27.03.2014

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne

Wystawa fotografii Nino Verona  pt. "Kobiety moich marzeń" 

Wernisaż wystawy odbył się 8 marca br. (sobota) o godz. 18.00 w Galerii Fotografii im. Eugeniusza Hanemana - Łódź, Piotrkowska 102.

KOBIETY MOICH MARZEŃ

„Kobiety moich marzeń” to zbiór fotografii przedstawiających nagość w sposób zmysłowy i delikatny. Modelki na fotografiach NinoVerona, zarówno eteryczne muzy jak i posągowe piękność, magnetyzują widza i kuszą subtelnym erotyzmem.
Ekspozycja obejmuje 30 prac z ostatnich 4 lat i jest kontynuacją wystawy prezentowanej w Bielsku-Białej w czerwcu 2013 roku. Ponad połowa prac to materiał wcześniej niepublikowany. Wśród wystawianych zdjęć znajdują się również te, które zapewniły NinoVeronowi zwycięstwo w konkursie Fotoerotica 2013.

11.02.2014 – 06.03.2014

Wernisaż wystawy odbył się dnia 11 lutego 2014 roku o godz. 18.30

Galeria Fotografii ŁTF im. Eugeniusza Hanemana, Łódź, ul. Piotrkowska 102 autorzy zdjęć:

Sławomir Hoffer, Grzegorz Kieruzel, Dariusz Kołek, Wiesław Kowalski, Tomek Lenarczyk, Darek Łaski, Sławomir Mielczarek, Artur Stępień, Jacek Szewczyk, Justyna Ścieglińska, Monika Troszok, Marcin Wężyk, Mariusz Widawski, Aleksandra Wojtania, Jacek Woland, Tomasz Zygier

Nasza wystawa pt. „Zbliżenia”, którą prezentujemy w Galerii Fotografii ŁTF-u, na zaproszenie Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, jest z racji swojego charakteru jedynie wybiórczym i bardzo ograniczonym przeglądem zdjęć naszych Kolegów. Zdjęcia pochodzą z różnych projektów, wystaw, prezentacji, powstały w różnym czasie. Staraliśmy się tak ją przygotować, aby była różnorodna i ciekawa dla widza. Mamy nadzieję, że nam się to udało, ale jak to zwykle bywa zweryfikują nasze zamierzenia widzowie. W „Zbliżeniach”, chcemy przybliżyć naszą twórczość fotograficzną, jak też „zbliżyć się” do naszych Kolegów z ŁTF-u, z którymi nota bene, mamy dobre kontakty już od wielu lat. 

7.05.2015 – 17.05.2015

ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE oraz MIĘDZYNARODOWA FUNDACJA MUZYCZNA IM. ARTURA RUBINSTEINA W ŁODZI zapraszają na wernisaż wystawy pokonkursowej połączony z wręczeniem nagród i dyplomów „Inspiracje Arturem Rubinsteinem” w dniu 12 maja (wtorek) o godz. 17.00 Wystawa prezentowana jest w ramach IV Rubinstein Piano Festival (10-17 kwietnia 2015 r.)

WYNIKI KONKURSU

Jury Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Inspiracje Arturem Rubinsteinem” w składzie:

Liliana Andrzejczak - Urząd Miasta Łodzi - Wydział Kultury

Leokadia Bartoszko - Prezes Okręgu Łódzkiego ZPAF

Mirosław Araszewski - Profesor Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi

Wojciech Grochowalski - Dyrektor Festiwalu - Rubinstein Piano Festival 2015

Sławomir Grzanek - Prezes Zarządu ŁTF

Jury obejrzało i oceniło 22 prace, zgłoszonych przez 11 autorów. Jury przyznało następujące nagrody:

I miejsce (1300 PLN) – Piotr Rosiński - za pracę pt. „Implozja dźwięku”

Równorzędne II miejsce (po 800 PLN) zajęli:

– Jolanta i Franciszek Kluczyńscy - za zestaw trzech prac pt. „Dźwięk”

– Jacek Migdał - za pracę pt. „Maestro”

Wyróżnienie (300 PLN) – Jerzy Meyer - za pracę pt. „Artur 2”

Wyróżnienie (300 PLN) – Robert Tarczyński - za pracę pt. „Inspiracja 1”

Wyróżnienie (300 PLN) – Karol Wysznacki - za pracę pt. „Pianista w przebieralni”

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne

zaprasza na wernisaż wystawy Ryszard Tabaka To co jest 7 kwietnia 2015 roku o godz. 18.30 Galeria Fotografii ŁTF im. Eugeniusza Hanemana, Łódź, ul. Piotrkowska 102 wystawę można oglądać w dniach 7.04 - 29.04.2015 r.

poniedziałek, 22 czerwiec 2015 09:15

Wydawnictwa

Napisane przez

Wydawnictwa związane z ŁTF-em:

 • Antrakt - fotografie członków ŁTF z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi (PDF pobierz PDF)

Wydawnictwa przygotowywane i wydawane przez ŁTF (istnieje możliwość zakupu w siedzibie ŁTF-u):

 • „Tryptyki”, 2006 - katalog z wystawy fotografii członków ŁTF w Moravskiej Trebovej
 • „Eugeniusz Haneman - nieznane fotografie”, 2006 - katalog
 • „Wiesław Maciejewski - 50 lat w ŁTF”, 2005 - katalog
 • „ŁTF - 55 lat”, 2005 - katalog
 • „Fotografie Mistrzów Kamery”, 2004 - katalog
 • Tadeusz Wijata „Dziewczyny z Granicy Snu”, 2003 - album fotograficzny
 • „500”, 2002 - katalog
 • „Eugeniusz Haneman”, 2001 - katalog
 • „50 lat Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego”, 1999 - katalog
poniedziałek, 22 czerwiec 2015 09:12

Statut

Napisane przez

Rozdział I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

§ 1

Nazwa Towarzystwa brzmi Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, zwane dalej Towarzystwem.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Łódź.

§ 4

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o podobnych celach i profilu działania.

§ 6

Towarzystwo może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci okrągłej i podłużnej z napisem „Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne” oraz skrótu ŁTF.

Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI

§ 7

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej jego członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 8

Celem Towarzystwa jest upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki, popularyzacja wiedzy o fotografii, rozwijanie umiejętności i inspirowanie członków oraz innych zainteresowanych do twórczych działań w zakresie fotografii.

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prezentacje, promocje twórczości fotograficznej we własnej galerii oraz w innych podobnych ośrodkach w kraju i za granicą, organizację wystaw fotograficznych, konkursów i spotkań autorskich, wydawanie informatorów i katalogów.
 2. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji twórczości fotograficznej.
 3. Dokształcenie w zakresie techniki, technologii, estetyki i historii fotografii.
 4. Upowszechnianie fotografii, jej walorów artystycznych, poznawczych i kulturotwórczych.
 5. Prowadzenie działalności organizacyjnej Towarzystwa.
 6. Branie czynnego udziału w upowszechnianiu fotografii jako sztuki w ramach przedsięwzięć kulturalnych organizowanych na terenie kraju i poza jego granicami.

§ 10

Podstawowymi formami realizacji działalności Towarzystwa są:

 1. Prowadzenie własnej, stałej galerii fotografii oraz przygotowywanie wystaw fotograficznych do prezentacji w kraju i za granicą; wymiana wystaw i doświadczeń fotograficznych z analogicznymi Stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
 2. Organizowanie spotkań dyskusyjnych, dokonywanie oceny artystycznej prac fotograficznych, organizowanie konkursów fotograficznych, wycieczek i plenerów fotograficznych.
 3. Przygotowywanie prelekcji, odczytów, spotkań autorskich, pokazów, projekcji, wykładów, seminariów, sympozjów i kursów fotograficznych, prowadzenie poradnictwa, czytelni i biblioteki fotograficznej.
 4. Współpraca z władzami miasta, organizacjami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem sztuki fotografii oraz z wydawnictwami i mediami.
 5. Organizacja walnych zebrań członków, posiedzeń Zarządu, komisji statutowych i problemowych, spotkań klubowych i towarzyskich, wydawanie biuletynu informacyjnego, materiałów szkoleniowych, katalogów wystaw i innych opracowań z zakresu działalności statutowej Towarzystwa. Wyróżnianie i nagradzanie twórców i działaczy w dziedzinie fotografii poprzez przyznawanie im odznaczeń ŁTF lub w inny sposób zgodny z regulaminami ustalonymi przez Zarząd ŁTF.
 6. Prowadzenie działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem branży fotograficznej: handlu artykułami fotograficznymi i audiowizualnymi, napraw sprzętu fotograficznego, usług fotograficznych, działalności reklamowej, wydawniczej i innej.

Rozdział III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkowie dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski i cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych oraz małoletni, którzy ukończyli 16. rok życia - uznający cele i zadania Towarzystwa.
 2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie decyzji Zarządu Towarzystwa, podjętej w oparciu o pisemną deklarację i złożone do oceny prace fotograficzne, zgodnie z regulaminem przyjęć zatwierdzonym przez Zarząd.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele i zadania Towarzystwa oraz udzielająca stałego materialnego poparcia.
 2. Członek wspierający nie posiada czynnych i biernych praw członka zwyczajnego.
 3. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie podpisanej deklaracji.

§ 14

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która położyła wybitne zasługi w dziedzinie fotograficznej, działalności naukowej, publicystycznej, artystycznej lub organizacyjnej.
 2. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie.

§ 15

 1. Członkowie zwyczajni
  - mają prawo:
  1. wyborcze - czynne i bierne we władzach Towarzystwa,
  2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa,
  3. do korzystania z wszelkich udogodnień, urządzeń i imprez Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd,
  4. posiadać legitymację członkowską,
  - mają obowiązek:
  1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
  2. aktywnego uczestnictwa w pracach Towarzystwa i przestrzegania porządku organizacyjnego,
  3. popierania działalności Towarzystwa oraz regularnego opłacania składek członkowskich.
 2. Członkowie wspierający
  - mają prawo:
  1. brać udział z głosem doradczym osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w Walnych Zebraniach Towarzystwa oraz posiedzeniach Zarządu,
  2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa,
  - mają obowiązek:
  1. realizować zadeklarowane zobowiązania wobec Towarzystwa.
 3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członka zwyczajnego i są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 16

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. zgłoszenia na piśmie wystąpienia z Towarzystwa,
 2. prawomocnego wyroku Sądu Koleżeńskiego,
 3. prawomocnego wyroku karnego, orzekającego utratę praw publicznych,
 4. decyzji Zarządu podjętej w związku z zaleganiem z płatnością składek członkowskich przez okres powyżej sześciu miesięcy,
 5. śmierci członka,
 6. likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym lub zaniechania zadeklarowanych zobowiązań wobec Towarzystwa.

§ 17

Od decyzji Zarządu lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o utracie członkostwa przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty pisemnego powiadomienia.

Rozdział IV
WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 18

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie członków
 2. Komisja Rewizyjna
 3. Zarząd
 4. Sąd Koleżeński

§ 19

 1. Walne Zebranie Towarzystwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebrania odbywają się co dwa lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebrania zwoływane są ze szczególnie ważnych przyczyn na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/3 liczby członków.

§ 20

Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd. Pisemne zawiadomienia z podaniem terminu i porządku obrad winny być doręczone członkom na czternaście dni przed terminem zebrania.

§ 21

Walne Zebranie wybiera przewodniczącego i sekretarza zebrania spośród członków nie wchodzących w skład władz Towarzystwa.

§ 22

Do właściwości Walnego Zebrania należy:

 1. Ustalenie wytycznych dla działalności Towarzystwa.
 2. Rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał w sprawach Towarzystwa.
 3. Ustalenie wysokości składek członkowskich i wpisowego.
 4. Wybieranie władz Towarzystwa wg odrębnej ordynacji wyborczej ŁTF zatwierdzonej przez Walne Zebranie.
 5. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w przedmiocie działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
 7. Podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd do załatwiania spraw zastrzeżonych do właściwości Walnego Zebrania.
 8. Nadania godności członka honorowego Towarzystwa.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Towarzystwa.

§ 23

Dla podejmowania Uchwał w Walnym Zebraniu musi uczestniczyć co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania. 
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem spraw dotyczących zmiany statutu (§ 39) i rozwiązania Towarzystwa (§ 40).

§ 24

Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania.

§ 25

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata. Funkcje sprawowane we władzach Towarzystwa są pełnione społecznie. Czynności nie wchodzące w zakres obowiązków funkcyjnych członków władz mogą być w razie potrzeby wynagradzane z przewidzianych na ten cel środków budżetowych Towarzystwa.

§ 26

W skład Zarządu wchodzą:

 1. Prezes
 2. 1-2 Wiceprezesów
 3. Sekretarz
 4. Skarbnik
 5. 1-5 członków Zarządu

Liczbę członków ustala Walne Zebranie. Inne funkcje Zarząd może powierzyć członkom Towarzystwa nie wchodzącym w skład Zarządu.

§ 27

Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność członka Zarządu na zebraniach powoduje utratę jego mandatu. W przypadku ustąpienia lub utraty mandatu członka Zarządu, Zarząd uzupełnia przez kooptację swój skład zgodnie z ordynacją wyborczą. 
W koniecznym przypadku Zarząd dokonuje zmian na stanowiskach zajmowanych przez członków Zarządu. 
W razie jednoczesnego ustąpienia lub utraty mandatów więcej niż połowy członków Zarządu wino być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu wyboru nowego Zarządu. Ustąpienie ze stanowiska w Zarządzie jest równoznaczne z utratą mandatu.

§ 28

 1. Zebrania Zarządu winny odbywać się jeden raz w miesiącu. Do ważności decyzji i uchwał Zarządu wymagana jest obecność większości członków, w tym prezesa lub wiceprezesa, za wyjątkiem przypadku uchwały o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z powodu ustąpienia więcej niż połowy członków Zarządu.
  Z posiedzeń sporządza się protokóły podpisane przez prezesa lub wiceprezesa i sekretarza. Postanowienia Zarządu zapadają większością głosów.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa wymagana jest łączna reprezentacja Prezesa lub Wiceprezesa oraz któregoś z pozostałych członków Zarządu Towarzystwa.

§ 29

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentacja Towarzystwa na zewnątrz.
 2. Realizacja celów i zadań Towarzystwa.
 3. Wykonywanie uchwał Walnych Zebrań, zaleceń Komisji Rewizyjnej i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
 4. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z realizacji programu działania i uchwał poprzedniego Walnego Zebrania.
 5. Zwoływanie Walnych Zebrań.
 6. Powoływanie rad, komisji, sekcji, określenie zakresu ich działania i kompetencji oraz nadzorowanie prac.
 7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 8. Podejmowanie uchwał i decyzji dotyczących bieżącej działalności Towarzystwa.
 9. Opracowanie preliminarzy budżetowych i dysponowanie funduszami przewidzianych budżetem.
 10. Przyjmowanie i skreślanie członków Towarzystwa.
 11. Przystępowanie i powoływanie delegatów do innych stowarzyszeń fotograficznych w Polsce i za granicą. Stawianie wniosków do organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych, których Towarzystwo jest członkiem.
 12. Podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do osiągnięcia najlepszych wyników w realizacji celów wytyczonych przez statut i uchwały Walnego Zebrania.

§ 30

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków stałych i dwóch zastępców, którzy wchodzą w skład Komisji w czasie nieobecności stałych członków. Na pierwszym zebraniu Komisja wybiera przewodniczącego spośród członków stałych.

§ 31

Do zakresu obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Badanie i kontrola gospodarki finansowej Towarzystwa.
 2. Kontrola całokształtu działalności Zarządu.
 3. Składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Zgłaszanie w uzasadnionych przypadkach wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 5. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę co najmniej raz w roku, występując z wnioskami do Zarządu Towarzystwa.

§ 32

Sąd Koleżeński składa się z trzech członków stałych oraz dwóch zastępców, którzy wchodzą w skład Sądu w razie nieobecności członków stałych. Na pierwszym zebraniu członkowie Sądu wybierają spośród członków stałych przewodniczącego. 
W skład Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić członkowie innych władz Towarzystwa. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosów.

§ 33

Do właściwości Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Rozpatrywanie spornych spraw pomiędzy członkami Towarzystwa powstałych na tle działalności Towarzystwa.
 2. Prowadzenie dochodzeń przeciwko członkom Towarzystwa na żądanie Walnego zebrania lub Zarządu.
 3. Rozpatrywanie spraw natury etycznej wniesionych przeciwko członkom Towarzystwa.

§ 34

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

 1. Upomnienie
 2. Nagana
 3. Nagana z ostrzeżeniem pozbawienia członkostwa
 4. Wykluczenie z Towarzystwa

§ 35

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania. Odwołanie powinno być wniesione do Zarządu w ciągu 30 dni od doręczenia orzeczenia. Walne Zebranie może orzeczenie Sądu Koleżeńskiego zatwierdzić, zmienić lub uchylić z poleceniem ponownego rozpoznania sprawy we wskazanym kierunku. 
Od decyzji Walnego Zebrania nie ma dalszego odwołania.

§ 36

Z przebiegu rozprawy Sądu Koleżeńskiego sporządza się protokół podpisany przez członków Sądu przedkładając go Zarządowi Towarzystwa.

Rozdział V
MAJĄTEK, FUNDUSZE I SPOSÓB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ

§ 37

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne środki tworzące fundusz. Majątek powyższy uzyskuje Towarzystwo z:

 1. Wpisowego i składek członkowskich.
 2. Zapisów, darowizn, spadków i subwencji.
 3. Wpływów z imprez i własnej statutowej działalności Towarzystwa.
 4. Dochodów z majątku stowarzyszenia.
 5. Wpływów z działalności gospodarczej Towarzystwa, prowadzonej według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, z której dochód nie może być przeznaczony do podziału między członków Towarzystwa.

§ 38

Wszelkie akty prawne, które stwarzają zobowiązania pieniężne lub zmiany w majątku Towarzystwa winny być podpisane przez prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub osobę uprawnioną.

§ 38a

Zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywanie majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,
 4. zakupywanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 39

Zmiana statutu Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania powziętej 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu przy quorum wynoszącym 1/3 członków uprawnionych do głosowania.

§ 40

Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania w warunkach określonych w § 39. Przy podjęciu uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie wyznacza co najmniej trzyosobową Komisję Likwidacyjną i ustala sposób przeprowadzenia likwidacji oraz decyduje o przekazaniu majątku Towarzystwa.

Rozdział VII
PRZEPISY OGÓLNE

§ 41

 1. Towarzystwo powstaje w wyniku reorganizacji Oddziału Polskiego Towarzystwa Fotograficznego w Łodzi na zasadzie przepisów niniejszego statutu, nabywa z chwilą uzyskania osobowości prawnej majątek będący w posiadaniu i użytkowaniu tegoż Oddziału - PTF.
 2. Na mocy decyzji Urzędu Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1961 r. Nr USW III - 1/5/6 wydanej na podstawie art. 21 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. Dz. U. Nr 94 poz. 898 wpisano do rejestru Stowarzyszeń i Związków Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi pod Nr 258 - Stowarzyszenie pod nazwą: ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE
  Z-ca Kierownika 
  Urzędu Spraw Wewnętrznych 
  mgr MARIAN BIESZCZ
 3. „Sąd Wojewódzki w Łodzi I Wydział Cywilny - Sąd Rejestrowy - uprzejmie informuje, że po przekazaniu przez Wydział Społeczno-Administracyjny Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi tutejszemu Sądowi Rejestrów Stowarzyszeń i związków Stowarzyszeń prowadzonych dotychczas przez terenowe organy administracji państwowej nastąpiło wpisanie Stowarzyszenia do rejestru sądowego pod numerem rejestru st. 18”
  Z-ca Przewodniczącego Wydziału
  I Cywilnego Sądu 
  Wojewódzkiego w Łodzi
  (S.S.W. M. Krzemieniwski)
  Łódź, dnia 19 czerwca 1989 r.
 4. Postanowienie: - Sygn. akt. I Ks. st. 86/91 z dnia 11 sierpnia 1991 r.
  Sąd Wojewódzki w Łodzi - Sąd Rejestrów Wydział I Cywilny na podstawie art. 21 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. Nr 20 poz. 104) dokonał w rejestrze Stowarzyszeń dział A Nr rejestru 18 - zmiany Statutu, uchwalonego na Walnym Zebraniu Członków w dniu 16 kwietnia 1991 r. - którą zawarto w całości w treści niniejszego Statutu.
  Łódź, dnia 11 sierpnia 1991 r.
 5. Postanowienie - Sygn. akt Ns. St. I 298/00 z dnia 21 września 2000 r. 
  Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny na zasadzie art. 19.1 i 21 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 p. 104 z późn. zm.) dokonał w rejestrze stowarzyszeń w dziale "A", nr rejestru 18 - zmiany w statucie. Zmian dokonano w drodze uchwały na Walnym Zebraniu Członków ŁTF 
  w dn. 27 czerwca 2000 r.
 6. Postanowienie - sygnatura sprawy: LD XX NS - REJ.KRS/899/2/312 z dnia 20 czerwca 2002 r. 
  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w składzie: sędzia Sądu Rejonowego Zofia Deredas, postanowił wpisać Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000108594.
 7. Postanowienie - sygnatura sprawy LD XX NS - REJ.KRS/8541/3/767 z dnia 17 listopada 2003 r. 
  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 0000108594 zmian tekstu statutu. Zmian dokonano w drodze uchwały na Walnym Zebraniu Członków ŁTF w dniu 23 czerwca 2003 roku.
 8. Postanowienie - sygnatura sprawy LD XX NS - REJ.KRS/017976/06/084 z dnia 22 września 2006 r. 
  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 0000108594 o zmianie danych i zmianie tekstu statutu. Zmian dokonano w drodze uchwały na Walnym Zebraniu Członków ŁTF w dniu 6 czerwca 2006 roku.
 9. Postanowienie - sygnatura sprawy LD XX NS – REJ.KRS/001870/13/136 z dnia 27 marca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 0000108594 o zmianie danych i zmianie tekstu statutu. Zmian dokonano w drodze uchwały na Walnym Zebraniu Członków ŁTF w dniu 18 września 2012 roku.
poniedziałek, 22 czerwiec 2015 09:08

Zarząd

Napisane przez

 

Sławomir Grzanek

Prezes Zarządu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Wojciech Tkaczyński

Wiceprezes Zarządu

Mariusz Nowicki

Skarbnik Zarządu

Maciek Kossowski

Sekretarz Zarządu

Tomasz Desperak

Członek Zarządu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dariusz Marcinkowski

Członek Zarządu

Dobrawa Rutkowska

Członek Zarządu

 

 

 

 

 

poniedziałek, 22 czerwiec 2015 09:06

Historia

Napisane przez

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne powstało w 1949 roku, początkowo jako Oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, który był bezpośrednim kontynuatorem powstałego w 1947 roku Klubu Miłośników Fotografii Polskiej YMCA w Łodzi.

Od 1957 r. Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne posiada własny lokal - siedzibę, gdzie od samego początku prowadzi publiczną Galerię Fotografii prezentującą wszystkie tendencje i postawy twórcze w fotografii artystycznej. W czasie dotychczasowych lat działalności Galeria Fotografii eksponowała ponad 500 wystaw fotografii regionalnej, krajowej i zagranicznej, zarówno autorskich jak i prezentacji zbiorowych. W tej plejadzie ekspozycji szczególne miejsce zajmują wystawy członków Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, indywidualne i zbiorowe, tematyczne i problemowe. W sumie odbyło się ponad 100 wystaw członkowskich, w tym 45 Dorocznych Wystaw Fotografii ŁTF, co jest rekordem w skali kraju.

poniedziałek, 22 czerwiec 2015 08:48

O ŁTF

Napisane przez

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne powstało w 1949 r. Od 1957 roku posiada własną Galerię Fotografii, w której obecnie prezentujemy około 20 wystaw rocznie, indywidualnych i zbiorowych, autorów krajowych i zagranicznych. Prowadzenie tego typu działalności, nieprzerwanie od tylu lat, jest niewątpliwie wielkim sukcesem i umożliwia spełnianie naszego głównego celu, czyli upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki.

Oprócz wystaw fotograficznych, organizujemy również konkursy, w tym comiesięczny konkurs "Fotografia Miesiąca", pokazy przezroczy, plenery fotograficzne, wymianę wystaw z innymi galeriami i ośrodkami sztuki w kraju i zagranicą. Obecnie Towarzystwo liczy ponad 90 członków, zarówno takich, dla których fotografia jest sposobem spędzania wolnego czasu, jak i tych, dla których stała się zawodem.

Nasza działalność nie byłaby możliwa, gdyby nie przychylność Władz Miasta i dobre serce sponsorów, bo to dzięki nim nadal możemy kontynuować nasze tradycje i być znaczącym miejscem na kulturalnej mapie Łodzi.